2011 &מquot כל הזכויות שמורות לחברת ענבר בטיחות בדרכים בע;©

No Frame

פרויקטים / ניסיון תעסוקתי

- קבלן ראשי לביצוע עבודות הקמה ואחזקה של מעקות בטיחות והתקני תנועה ובטיחות.

.2003-2013&צ מרחבים מרכז וצפון בשנים quotעבור החברה הלאומית לדרכים בישראל - מע;א

- קבלן ראשי לביצוע עבודות תחזוקה והתקנה של מעקות בטיחות עבור עיריית ירושלים

. 2006-2014בשנים א

- קבלן ראשי לביצוע עבודות תחזוקה והתקנה של מעקות בטיחות עבור עיריית חיפה

.2014בשנים א

- קבלן משנה לביצוע הסדרי תנועה זמניים וצוותי אבטחה עבור חברת סולל בונה בפרוייקטים

.2004-2006&צ בשנים quotעבור מע;א

- קבלן ראשי לביצוע שרותי הסדרי תנועה זמניים ואספקת צוותי אבטחה עבור חברת חשמל

.2004-2006לישראל לעובדי אחזקת רשת מחוז דן בשנים א

- ביצוע עבודות אספקה והתקנה של מעקות בטיחות בתקן אירופאי עבור קבלנים ראשיים

&צ(.quot& )מע;quot&נתיבי ישראל;quotבפרויקטים שבפיתוח עבור החברה הלאומית לתשתיות ותחבורה ;א

&צ(.quot& )מע;quot&נתיבי ישראל;quotסימון כבישים בפרוייקטים עבור החברה הלאומית לתשתיות ותחבורה ;א

.2005-2014&א-יפו בשנים quot- קבלן ראשי לביצוע עבודות סימון כבישים עבור עיריות ת;

.2012-2014 - קבלן ראשי לעבודות אספקה, התקנת תמרורים ואביזרי תנועה בעיריית תל אביב

.2012-2014- קבלן ראשי לביצוע עבודות סימון כבישים עבור עיריית רמת גן

.2008-2014- קבלן ראשי לביצוע עבודות סימון כבישים עבור עיריית בני ברק

.2005-2008- קבלן ראשי לביצוע עבודות סימון כבישים עבור עיריית כפר סבא

- קבלן משנה לביצוע הסדרי תנועה זמניים, סימון כבישים, מעקות בטיחות, שילוט ותמרור

.2011-2014 בשנים 75&י- הרחבת כביש quotעבור חברת קל בניין בפרוייקט נת; -

- קבלן משנה לביצוע הסדרי תנועה זמניים, סימון כבישים, מעקות בטיחות, שילוט ותמרור

.2014&י- הרחבת כביש גישה למושב עופר quotעבור פרוייקט נת; -